• Благодійні фонди та податки

  • 21.09.2012
  • Опубліковано : admin
  • 0 Коментар
  • 97
  • Роздрукувати

  Податок на прибуток підприємств

  Оподаткування доходів неприбуткових установ та організацій регулюється ст.. 157 ПКУ.

  Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

  При включенні до Реєстру неприбуткових організацій благодійним організаціям присвоюється код (0005) – благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності (Наказ ДПА України від 24.01.2011, № 37 “Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій”).

  Відповідно до пп. 157.3 від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “б” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

  • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
  • пасивних доходів;
  • коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 цієї статті;
  • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

  Інші доходи благодійних фондів оподатковуються за загальними правилами.

  Благодійна організація зобов’язана подавати до податкового органу Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями у встановлені законодавством строки незалежно від наявності доходів, які підлягають оподаткуванню.

  Оскільки для неприбуткових організацій передбачено особливий пільговий режим оподаткування, Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій складається за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. №56, і подається неприбутковою установою, організацією, їхніми відокремленими підрозділами за кожен звітний (податковий) період( квартал, півріччя, три квартали, рік) – протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

  Відповідно до п. 30.6 ст. 30 ПКУ Кабмін Постановою від 27 грудня 2010 р. №1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» затвердив Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг. Цей Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

  Згідно з п. 2 Порядку №1233 суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг і складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком. Звіт про пільги подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового періоду. Якщо суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається (п. 3 Порядку №1233).

  Неприбуткові установи й організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, які підлягають оподатковуванню, починаючи з 2011 року подають разом із відповідною податковою декларацією фінансову звітність у порядку, передбаченому для надання податкової декларації

  Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух коштів підприємства за звітний період. Пунктом 46.2 ст. 46 розділу 2 ПКУ передбачено, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для надання податкової декларації. Платники податків на прибуток, малі підприємства, віднесені до таким відповідно до Господарському кодексу України, подають разом із річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Платниками податку на прибуток є також неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподатковуванню згідно з пп. 133.1.4 ст. 133 ПКУ.

  Відповідно до п. 2 Постанови КМУ від 28.02.2000 р. №419 (зі змінами та доповненнями від 20.04.2011 р. №433) «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» платники податку на прибуток подають органові ДПС: – квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України визнані малими); – річну фінансову звітність. Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органу ДПС у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (п. 5 Постанови КМУ від 28.02.2000 р. №419).

  ПДВ

  Оподаткування благодійних організацій ПДВ здійснюється за загальними правилами, з урахуванням особливостей, викладених у пп. 197.1.15 ПКУ.

  Відповідно до цього пункту звільняються від оподаткування операції з:

   

  197.1.15. надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.

  Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.

  На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України “Про благодійництво та благодійні організації”, поширюються правила маркування.

  Маркування проводиться шляхом нанесення напису “Благодійна допомога. Продаж заборонено” на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника.

  Товари маркуються таким чином, щоб під час огляду упаковки або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко.

  Товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які надають таку допомогу.

  Контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.

  Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для використання юридичними особами – її набувачами з метою провадження діяльності за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України “Про благодійництво та благодійні організації”.

  Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо юридична особа – набувач благодійної допомоги:

  визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб, яким вона надаватиметься;

  повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу.

  Юридичні особи – набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність за встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, формою, яку надсилають органам державної податкової служби.

  Для бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, юридичні особи – набувачі благодійної допомоги користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні.

  Юридичні особи – набувачі благодійної допомоги самостійно визначають порядок аналітичного обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки.

  Юридичні особи – набувачі благодійної допомоги у своїй річній фінансовій звітності відображають:

  у бухгалтерському балансі – окремо кошти (товари, роботи, послуги), отримані як благодійна допомога;

  у звіті про прибутки та збитки – окремо вартісну величину отриманої благодійної допомоги.

  У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні пояснення щодо зазначених показників діяльності, пов’язаної з благодійною допомогою.

  Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві органи виконавчої влади, а за їх цільовим використанням – місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.

  Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари, які поставляються за кошти чи інші види компенсації, та/або виручка, отримана за таке постачання, підлягають вилученню в недобросовісного продавця і конфіскуються в дохід держави в установленому порядку.

  Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді зазначених у розділі VI цього Кодексу підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів, зазначених у розділі IV цього Кодексу), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності;

  Інші податки та збори справляються за загальними правилами.

Немає коментарів

Додати коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

Календар подiй

Вересень
2023
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Жовтень
2023
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Листопад
2023
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Грудень
2023
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Січень
2023
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Лютий
2023
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Березень
2023
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Найближчі події

Вiдео

Oops, something went wrong.

ПІДТРИМАТИ НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Найменування юридичної особи – Громадська організація “Кіровоградське обласне об’єднання громадян «Інститут соціокультурного менеджменту”.

Код ЄДРПОУ – 26114563.

Номер рахунку -UA523052990000026008015106552

Призначення переказу – Безповоротна фінансова допомога