• Заходи НДО в період виборів *

  • 12.05.2010
  • Опубліковано : admin
  • 0 Коментар
  • 28
  • Роздрукувати

  З точки зору теорії управління неполітична громадська організація є відкритою системою. У зв’язку з цим відчутний вплив на неї мають не тільки внутрішні елементи, а й зовнішні.

  Термін “зовнішнє середовище” містить у собі: економічні умови споживачів,урядові акти, законодавство, соціокультурні цінності, конкуруючі організації та ін.

  Розуміння ролі зовнішнього середовища відносно організації з’явилося нарприкінці 50-х років XX століття, коли в управлінні стали використовувати принцип моделювання. Однак, теоретичне обгрунтування цього принципу з’являється раніше, коли американський психолог Курт Левін почав розробляти концепцію “силового поля”. В основу свого вчення К.Левін поклав фізичне поняття силового поля, де кожен елемент системи взаємодіє з іншими і зміна напруги в одному з пунктів породжує тенденції до усунення цієї напруги і відновлення динамічної рівноваги.

  Зосередивши увагу на проблемі людських спонукань, К.Левін гадав, що мотивами поведінки є об’єкти – різні райони “життєвого простору” в їх відношенні до індивіда, що відчуває в них потребу. Динамічна система є полем поведінки. Психологічне поле, як система, знаходиться під напругою, що виникає між індивідом і середовищем. Напруга породжує дії, які спрямовані на позбавлення від неї.

  Теоретичні погляди К.Левіна були перенесені з області психології в управлінську діяльність, яка повинна підпорядковуватись принципу “групової динаміки”. Загальна логіка взаємозв’язку оточення (навколишнього середовища) НДО і її стратегії може бути відображена у вигляді наступної схеми:

  Зовнішнє середовище

   Стратегія                                         Організація

   Динамічна відповідність-

   

  Якщо з позиції даної теорії розглядати стратегію неполітичної громадської організації в умовах виборів, то можна зробити наступні висновки:

     У зовнішньому оточенні організації посилюється напруга, на перший план виступає політичне єдиноборство, здійснюється підготовка до формування владних структур.

     Напруга, яка надходить із зовнішнього середовища, має вплив на життєдіяльність та стійкість організації, оскільки інформаційні, фінансові, людські, інституційні ресурси спрямовані, в основному, в сферу політики.

  Порушення рівноваги між ресурсами, які використовуються під час виборів у зовнішньому середовищі, та ресурсами самої організації може негативно впливати на НДО, послаблюючи її можливості по задоволенню таких соціальних потреб, як спрямування на принесення користі іншим, визнання власної гідності, престиж, соціальний успіх та ін. Виникає динамічна невідповідність між процесами, які відбуваються в житті оточуючого соціального середовища та життям самої організації.

    Для повноцінного функціонування НДО в період виборів та після них, необхідно забезпечити динамічну відповідність між умовами, в яких відбувається передвиборча кампанія і стратегією самої організації.

  Встановити таку відповідність можна на основі:

     конкретизації можливих загроз для НДО в період виборів;

     визначення факторів, котрі можуть послабити цю загрозу (можливості організації);

     проведення заходів, акцій котрі протидіятимуть загрозі шляхом максимального використання спрятливих факторів (можливостей).

  Основна загроза для НДО в період передвиборчої кампанії -зменшення свого впливу на формування громадської думки, послаблення зв’язків з громадськістю, бізнесом, державними структурами. Причина цього втому, що основні ресурси (люди, кошти, час) перерозподіляються в область політики, тобто, концентруються в численних командах кандидатів у депутати.

  Друга загроза полягає у тому, що кандидати, зустрічаючись з виборцями, потенційними спонсорами кампанії і вмовляючи їх підтримати, втрачають можливість заявити про свою підтримку творчих ініціатив, що надходять від громадських груп (НДО) по вирішенню проблем населення.

        Які фактори можуть послабити наявну загрозу? Тільки ті, які знаходяться в рамках самих організацій третього сектора. Це – знання, досвід, технології, якими володіє персонал; безкорисна допомога волонтерів; інформаційні технології, наявна матеріально-технічна база; фінансова підтримка бізнесу, закордонних фондів та ін.

  Враховуючи ту обставину, що окремо взята НДО не володіє в повному об’ємі необхідними русурсами для нейтралізації об’єктивно існуючих загроз передвиборчої кампанії, необхідне тимчасове об’єднання оргаізацій , які знаходяться на території виборчого округу. Кожна організація може зробити свій вагомий вклад в захист корпоративних інтересів всього сектора, вносячи в об’єднання:

     офісні та інші приміщення;

     грошові засоби;

     персонал, який володіє технологіями спілкування та

  переконання;

     волонтерів;

     власні засоби масової інформації

     зв’язки з бізнесом, державними структурами;

    свій авторитет і репутацію серед окремих груп населення
  територіального округа та ін.

  Задача організацій третього сектора в період передвиборчої кампанії полягає в тому, щоб налагодити гармонійні відносини з найближчим соціальним оточенням через укріплення взаємопорозуміння з ним. Важливо використовувати вибори для того, щоб зберегти свій авторитет і заручитися підтримкою суспільства з метою підготовки думки майбутніх обранців народу про необхідність просування корпоративних інтересів третього сектора в органах виконавічої та законодавчої влади.

  Виходячи з цієї задачі, на період передвиборчої кампанії необхідно запланувати такі заходи, які підтримали б доброзичливе ставлення і взаєморозуміння між:

    організацією і громадськістю;

  * організацією і кандидатами в депутати.

  Без психологічної готовності майбутнього обранця до просування корпоративних інтересів третього сектора важко добитися сприятливих владних рішень в цьому напрямку. Зрозуміти специфіку даного феномену можна з позиції теорії установки.

  Установка – це стійка схильність індивіда до певної форми реагування, що складається на базі минулого досвіду і що збуджує його орієнтувати свою діяльність у певному спрямуванні і діяти послідовно по відношенню до суб’єктів і ситуацій, з якими вона пов’язана”

  Установка представника законодавчої чи виконавчої влади – це його готовність, схильність позитивно сприймати, обмірковувати, розуміти функціональні призначення НДО і сприяти укріпленню її життєздатності.

  В структурі установки віділяють три компоненти:

     когнітивний (від латинського содііо – пізнання);

     емоційно-оцінювальний;

     поведінковий.

  Когнітивний елемент установки є нарисом того, що здатен сприйняти і пізнати кандидат, коли через нестачу часу, обмеженість знань він не має можливості проаналізувати ситуацію, а йому потрібно, нарприклад, вирішити чи включати в свою передвиборчу програму обіцянку підтримки третього сектору чи можна обійтися без цього

  пункту.

  Емоційно-оцінкова підструктура потенційного обранця – це комплекс симпатій та антипатій до об’єкта установки, тобто, до

  діяльності НДО.

  Поведінкова підструктура виражається в готовності кандидата певним чином діяти і, у випадку його обрання, відстоювати корпоративні інтереси третього сектору в органах влади.

  Всі структурні елементи установки тісно пов’язані між собою, вони представляють єдине ціле. Не існує пізнання без того чи іншого відношення до об’єкта, який пізнається. В свою чергу, нейтральне, позитивне чи негативне ставлення визначає напрямок поведінки. Ось чому, підготовка до формування психологічної готовності кандидата до підтримки третього сектора повинна носити цілісний характер.

  Головний напрямок діяльності – це викликати довіру, позитивне ставлення до громадських організаці, які в умовах соціально-економічної трансформації відіграють все більш помітну роль у розвитку суспільства. Інакше кажучи: для формування психологічної готовності обранця народу підтримувати ініціативи НДО необхідно спочатку організувати громадську думку з метою підвищення репутації НДО і проводити заходи, завдяки яким неполітичні організації територіального округу стають відомими, популярними.

  Плануючи заходи щодо підвищення іміджу організацій третього сектора, необхідно замислюватися над наступними питаннями:

     Як у найближчому соціальному оточенні ставляться до неполітичних громадських організацій?

  Чи вважається робота, що проводиться цими організаціями соціальнозначущою?

     Чи ставляться до НДО в місцевій громаді як до доброго сусіда?

     Чи вважається престижним брати участь у діяльності громадських організацій?

     Який рівень професіоналізму має персонал?

     Чи багато в територіальному окрузі організацій, що розвиваються?

     Чи шукають організації нових шляхів задоволення потреб клієнтів?

  У випадку позитивної відповіді на вищеперераховані питання обов’язково варто шукати способи розповсюдження цієї інформації. При цьому, важливо не просто зробити повідомлення, ай надати відповідні пояснення: чим це викликано, до чого це приведе? Важливий шлях розповсюдження цієї інформації – використання традиційних методів РР: прес-реліз, інтервв’ю, пресконференція, інтервв’ю на радіо і телебаченні.

  Прес-реліз – це повідомлення для преси, в якому коротко описується подія і повідомляється, куди звернутися за додатковою інформацією.

  Прес-реліз – це повідомлення про новини. Це може бути коротке, лаконічне повідомлення про послуги, які отримали клієнти, про створення коаліції НДО, про отримання соціального замовлення від органів місцевого самоврядування та ін.

  Однією з найбільш ефективних форм зв’язку з громадськістю є пресконференція, яку використовують в тому випадку, коли необхідна демонстрація будь-яких зразків чи у випадку обговорення актуальної проблеми, відносно якої у журналістів можуть з’явитися багато питань. Прес-конференція є ефективним засобом змусити журналістів з різних ЗМІ прийти в організацію. Але дуже важливо вдало призначити день проведення цього заходу, щоб він не співпадав по часу з іншою важливою подією в політичному, громадському та культурному житті.

  Інтерв’ю на радіо і телебаченні.

  Якщо вас прохають дати інтерв’ю, потрібно з’ясувати відповіді на наступні питання:

     Що за програма?

     Яку інформацію має редакція про організацію?

     Про що вас можуть запитати і як довго дозволять говорити?

    Чи буде інтерв’ю транслюватися у прямому ефірі чи у записі?

  Важливою формою встановлення зв’язків з громадськісчтю є листи в газету. Під час підготовки до виборів неполітичні організації мають багато приводів щоб написати в місцеву газету. Це: необхідність привернути увагу до проблеми, не давати забути про неї, прагнення виправити наслідки повідомлення, що не відповідало дійсності, висловити підтримку або несхвалення окремим особам, подякувати за надану організації допомогу.

  Таким чином, використання РР для формування громадської думки з метою підвищення репутації НДО передбачає тісний зв’язок НДО із засобами масової інформації. Місцеві ЗМІ зазвичай залюбки висвітлюють акції НДО, проте, в період активізації політичної боротьби акценти зміщуються на висвітлення ходу передвиборчої кампанії. В умовах обмеженості цих ресурсів доцільно використовувати ЗМІ, підпорядковані донорам чи союзникам регіональних НДО, а також власні видання. В останньому випадку необхідно попіклуватися про те, щоб інформація, опублікована у виданнях НДО, стала доступною для місцевого населення, органів самоврядування а також команд кандидатів.

   

   

  * – Азарова Т.В. Абрамов Л.К. Стратегія неполітичної НДО під час передвиборчої кампанії – Кіровоград:ЦПТІ, 2001 – 120 с., розділ 2.3.

   

   

Немає коментарів

Додати коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

Календар подiй

Липень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Серпень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Вересень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Жовтень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Листопад
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Грудень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Січень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Найближчі події

ПІДТРИМАТИ НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Найменування юридичної особи – Громадська організація “Кіровоградське обласне об’єднання громадян «Інститут соціокультурного менеджменту”.

Код ЄДРПОУ – 26114563.

Номер рахунку -UA523052990000026008015106552

Призначення переказу – Безповоротна фінансова допомога