• МЕТОДИКА НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНАЛЬНИМИ НДО*

  • 15.04.2010
  • Опубліковано : admin
  • 0 Коментар
  • 129
  • Роздрукувати

  Протягом кількох років у малих містах України працюють інформаційно-консультативні пункти (ЖП), котрі створюють для місцевих громадських організацій сприятливі умови для використання інформаційних ресурсів вітчизняних та зарубіжних НДО, а також сприяють підвищенню професіоналізму кадрового потенціалу громадських організацій свого району.

  В перспективі ПШ трансформуватимуться в центри громадянської активності на місцевому рівні. У зв’язку з цим виникла необхідність у спеціальній освітній програмі для методистів ІКП.

  Курс “Методика надання консультативних послуг регіональним НДО” має за мету внесення певних якісних коректив до практики роботи методистів ІКП для НДО.

  Курс має наступну логічну структуру.

  У першій темі подаються уява про ІКП як про структурний елемент ресурсного центру, визначаються задачі ІКП, характеризуються послуги, що надаються методистами НДО, а також показано шляхи трансформації ІКП у центри громадянської активності.

  Друга тема розкриває основні функції методиста ІКП, тут сформульовано також професійні вимоги до методиста-консультанта.

  При вивченні третьої теми методисти ознайомляться з вимогами до оформлення методичного кабінету.

  Четверта тема розкриває роль методиста в інформаційному забезпеченні процесу вирішення проблем на місцевом рівні.

  Вивчення наступних тем допоможе фахівцям оволодіти методикою проведення групової та індивідуальної консультації, а також іншими формами роботи.

  В результаті вивчення курсу “Методика надання консультативних послуг регіональним НДО” методисти мають оволодіти наступними вміннями:

                       оформляти методичний кабінет для НДО;

                       складати бібліографію для НДО;

                       вивчати рівень висвітлення діяльності НДО уЗМІ;

                       проводити індивідуальні, групові консультації та  інші форми роботи;

                       використовувати різні методи консультування та оптимально їх обирати.

  Специфіка діяльності НДО, що знаходяться у малих містах і районних центрах. Проблеми регіональних НДО: відсутність взаємозв’язків, обміну інформацією, інформаційних технологій, бази даних щодо донорських організацій, дефіцит літератури, недостатнє висвітлення засобами масової інформації стану справ у Ш секторі. Шляхи вирішення цих проблем.

  Створення інформаційно-консультативної мережі (ІКМ) в установах культури. Інформаційно-консультативний пункт як представницька структура


  регіонального ресурсного центру (регіонального інформаційно-методичного центру).

  Мета ІКП: консолідація зусиль громадських організацій для підвищення активності громадян у вирішенні соціальних проблем місцевого значення.

  Завдання ІКП: створення сприятливих умов для своєчасного використання інформаційних ресурсів вітчизняних і зарубіжних НДО. Підвищення професіоналізму кадрового потенціалу громадських організацій району.

  Характеристика послуг, що надаються ІКП місцевим НДО: надання приміщень для проведення масових заходів, акцій, для неформального спілкування і консультування громадян місцевої спільноти. Надання об’єктів матеріальної і духовної культури. Забезпечення людськими ресурсами. Забезпечення інформаційно-методичними матеріалами та їх поширення. Надання допомоги у встановленні зв’язків з бізнесом, органами місцевого самоврядування. Проведення індивідуальних і групових консультацій.

  Послуги, які отримують методисти в регіональних ресурсних центрах: офісна техніка та можливість користування Інтернет; книги, інформаційні бюлетені, методичні матеріали, підручники; база даних благодійних фондів, НДО регіону та України; навчання та стажування методистів.

  Шляхи трансформації ІКП в центри громадянської активності на місцевому рівні.

   Основні     функції    методиста    ІКП: інформаційна, консультативна, стимулююча, інтегруюча.

  Спільна робота методиста ІКП з НДО, ініціативними     групами,     органами     місцевого самоврядування по підвищенню активності населення в рішенні соціальних проблем шляхом створення оптимальних умов для своєчасного використання інформації.

  Встановлення суспільно-ділових відносин з НДО, представниками ЗМІ, з державними бюджетними організаціями, з бізнесом, з місцевою адміністрацією і органами місцевого самоврядування.

  Створення при інформаційно-консультативному пункті інформаційно-методичного об’єднання з лідерів НДО для обміну досвідом роботи, вивчення актуальних проблем місцевої громади і визначення шляхів “їх вирішення.

  Створення позитивної атмосфери соціально-психологічного оточення, де люди мали б змогу вільно висловлювати свої погляди, бути почутими.

  Визначення та розуміння потреб громади. Допомога громадянам в усвідомленні актуальних потреб місцевої громади і спонукання громадян до започаткування позитивних змін. Координація зусиль НДО та ініціативних громадян у вирішенні соціальних проблем на місцевому ршні.

  Вимоги до методиста-консультанта: різнопланові знання вітчизняного та зарубіжного досвіду недержавних організацій, знання громадського життя свого регіону; вміння спілкуватися для встановлення суспільно-ділових відносин; володіння сучасними технологіями консультативної роботи, володіння навичками роботи з технічними засобами.

   Матеріали методичного кабінету: бібліотека теоретичної і методичної літератури з постійним поповненням новими виданнями; добірка журнальних статей, інформаційних бюлетенів НДО а також газет; список рекомендованої літератури за окремими темами; тематичні картотеки книг; довідники; нормативно-правові документи, що регламентують діяльність НДО. Інформування членів НДО щодо нових надходжень, пропаганда найцікавіших і найкориснплих для НДО видань.

  Матеріали, що відображають досвід розв’язання громадськими організаціями соціальних проблем. Зразки стратегічних, тактичних планів; пам’ятки щодо фінансового менеджменту, написання проектів, зразки сценаріїв масових заходів НДО.

  Технічні засоби: магнітна дошка або фланелеграф, проектор, магнітофон, диктофон, телефон, копіювальний апарат, комп’ютер.

  Засоби наочності: географічна карта району з позначенням місць, що обслуговуються ІКП; періодична виставка, яка відображає діяльність окремих НДО району; змінні навчальні матеріали, що вивчаються в школі лідерів; стенди, що відображають діяльність окремих лідерів, персоналу.

  Роздатковий матеріал для організації індивідуальних та групових консультацій.

  Вимоги щодо оформлення кабінету: розташування картин, таблиць постійного користування, бібліотеки, технічних засобів навчання, наочних та дидактичних матеріалів. Робочих місця для клієнтів та методиста.

  Поняття: „інформація”, „інформаційний простір”, „інформаційний обмін”.

  Інформація як спосіб розвитку громадянського суспільства та його демократичних процесів. Роль інформаційного обміну в усвідомленні потреб громади, її проблем та шляхів розвитку місцевих спільнот. Інформація та засвоєння соціального досвіду. Психологічний вплив за допомогою інформації і його вплив у орієнтації громадян на самостійне вирішення соціальних проблем.

  Інформаційний потенціал третього сектору. Класифікація джерел інформації: нормативно-правові документи, що регулюють діяльність НДО; книги, присвячені дослідженню однієї теми; навчально-методична література; довідкова література; дайджести, брошури з певних проблем; матеріали наукових конференцій; періодичні видання третього сектору.

  Принципи складання бібліографії НДО: за цільовим призначенням (обліково-реєстраційна, рекомендаційна, критична); за часом видання (поточна, ретроспективна); за змістом та типом (загальна та з окремих напрямків діяльності НДО); за територіальною ознакою (видання НДО певних регіонів).

  Інформаційні ресурси для НДО в Інтернет. Незалежна інформаційна інтернет-платформа для НДО. Агентство соціальної інформації як консультативко-сервісна структура з використанням сучасних технологій (с1иЬ@рге58са1.ог§. иа).

  ЗМІ як інструмент, за допомогою якого здійснюється взаємодія між соціально-активними громадянами і суспільством в цілому .Методики визначення рівня висвітлення діяльності НДО засобами масової інформації. Форми взаємозв’язку НДО та ЗМІ: прес-релізи, листи в газету, інтерв’ю, прес-конференції.

  Інститути інформаційного забезпечення вирішення соціальних проблем: регіональний ресурсний центр для НДО; інформаційно-консультативні пункти в регіонах; прес-клуб реформ. Цілі, задачі, напрямки діяльності цих інститутів.

  Цілі та завдання змісту консультаційної роботи.

  Характеристика змісту консультування.

  Роль третього сектору в демократичному суспільстві: історія громадських організацій. Третій сектор у структурі сучасного суспільства. Функції третього сектора. Класифікація організацій, що входять до III сектора. Принципи діяльності громадських організацій, їх роль в житті суспільства.

  Правові аспекти діяльності НДО: нормативно-правові акти, які регулюють діяльність НДО, Закони України „Про об’єднання громадян”, „Про благодійництво та благодійні організації”, утворення та легалізація громадських організацій.

  Управління НДО: люди організації, внутрішня структура організації. Лідер і стилі управління. Управлінські функції в управлінському процесі; умови ефективного управління.

  Стратегічне планування. Основні методи стратегічного планування.

  Суспільно-ділові відносини НДО: поняття суспільно-ділових відносин. Відносини НДО та держави. Соціальне замовлення. Лобіювання інтересів НДО у структурах влади. Відносини НДО з бізнесом. Зв’язки з суспільством (PR.). Спілкування як засіб вирішення соціальних проблем.

  Маркетинг НДО: сутність та основні види маркетингу у сфері бізнесу. Маркетинг некомерційних організацій, його специфіка. Визначення цілей маркетингу. Вибір позиції організації на ринку послуг. Оцінка маркетингової ситуації. Розробка плану маркетингу.

  Ресурси для НДО: види ресурсів для НДО. Людські ресурси – вирішальний чинник діяльності НДО. Фандрейзинг для НДО. Інформаційні та матеріально-технічні ресурси НДО.

  Грант як метод отримання спонсорської підтримки; послідовність по забезпеченню благодійної підтримки. Класифікація донорських організацій. Пошук потенційних донорів. Розробка проекту. Оформлення пакету документів по проекту. Консультація – основна форма роботи методиста.

  Вимоги до проведення консультації. Види консультацій.

  Індивідуальна консультація і методика її проведення. Питання, що виносяться на індивідуальне консультування. Види індивідуальних консультацій: заплановані, спонтанні. Структура індивідуальної консультації: початок консультації – вступ в контакт; формулювання клієнтом сутності питання, на яке необхідно отримати відповідь; резюме; вихід з контакту; самоаналіз підсумків та ходу консультації.

  Групова консультація і методика її проведення: підготовча робота; повідомлення консультантом теми, демонстрація її актуальності; виклад консультантом основних питань, що розкривають зміст теми; ілюстрація методичних положень наочними прикладами; обговорення питань, які виникають у слухачів в процесі консультації; висновок методиста по всій темі; рекомендації щодо використання літератури.

  Інші форми роботи: семінар-практикум, засідання інформаційно-методичного об’єднання, тощо. Метод як спосіб спільної діяльності консультанта і клієнта для вирішення інформаційних завдань. Внутрішня та зовнішня сторони методу, їх єдність.

  Підходи до класифікації методів консультування.

  Характеристика окремих методів консультування.

  Словесні методи. Розповідь. Види розповіді: розповідь-вступ; розповідь-виклад інформації; активізація уваги; прийоми прискореного запам’ятовування, тощо. Умови ефективного застосування розповіді: ретельне продумування плану; вибір раціональної послідовності викладу; підбір прикладів та ілюстрацій; підтримка належного емоційного тонусу викладу.

  Бесіда і підготовка до неї. Постановка основних та допоміжних питань. Організація обговорення відповідей та думок клієнтів. Прийоми корегування відповідей. Прийоми формулювання висновків.

  Наочні методи та вимоги до них. Метод ілюстрації та демонстрації. Умови ефективного використання наочних методів: здатність виділяти головне, розуміння сутності при демонстрації, вміння дати пояснення побаченому та зробити висновки. Практичні методи: складання завдання, планування його виконання, управління процесом виконання, аналіз підсумків практичного завдання.

  Індуктивні і дедуктивні методи у розкритті логіки змісту теми. Індуктивний метод – від фактів, конкретних прикладів до самостійних висновків. Дедуктивний метод – від загальних положень, формул, алгоритмів до конкретних прикладів та вправ.

  Репродуктивні та проблемно-пошукові методи та умови їх використання.

  Ділова гра, принципи її розробки: моделювання змісту громадської діяльності, конкретних умов та динаміки їх перебігу; відтворення проблемних ситуацій, найтиповіших для НДО, незалежно від пріоритетів діяльності; принцип спільної діяльності учасників в умовах взаємодії професійних функцій, які імітуються в грі; принцип діалогічного спілкування і взаємодії партнерів по грі. Види ділових ігор: аналіз ситуації, рольова гра.

  Ділова дискусія, етапи її проведення: вступ в контакт; постановка проблеми; уточнення предмету спілкування і предметних позицій; висування альтернативних варіантів; конфронтація учасників; обговорення і оцінка альтернатив; пошук елементів подібності; встановлення погодження сторін через вибір найприйнятнішого або оптимального рішення.

  Завдання ведучого дискусії- сформулювати мету і тему дискусії; встановити час; зацікавити учасників; домагатися однозначного розуміння проблеми; організувати обмін. Використання інформаційних технологій в консультування.

  Оптимальний вибір методів консультування. Залежність методу від задач, змісту та можливостей клієнта та консультанта.

  Література.

  1.    Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Менеджмент неприбуткової організації. – Кіровоград: ЦПТІ, ІСКМ, 2003, Ч. І, ч. II.

  2.                                     Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Методика надання консультативних послуг регіональним НДО. –Кіровоград: ЦПТІ, 2000.

  3.                                     Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Теорія та методика корпоративного спонсорства. – Кіровоград: ЦПТІ, 2001.

  4.                                     Закон України „Про благодійництво та благодійні організації” (1997).

  5.                                     Закон України „Про об’єднання громадян” (1997).

  6.                                     Настільна книга неприбуткових організацій. / За ред. О. Ткачука. -К.: Інститут громадянського суспільства, 2000.

  7.                                     Порадник для неурядових організацій. – Львів: ЗУРЦ, 1999.

  8.                                     Програма сприяння громадським організаціям // Матеріали семінарів-К.: Інститут демократії ім.. П.Орлика, 1997.

  9.                                     Ресурсний центр для НГОкак катализатор процесса межсекторного партнерства / под. ред. Азаровой Т.В., Абрамова Л.К. – Кировоград: ЦПТИ, 1999

  10.                              Стратегічне планування діяльності НДО / Під ред. Азарової Т.В., Абрамова Л.К. -Кіровоград: ЦПТІ, 2000.

  11.                              Суспільно-ділові відносини НДО / Під ред. Азарової Т.В., Абрамова Л.К. -Кіровоград: ЦПТІ, 2000.

  12.                              Фандрейзинг для НДО / Під ред. Азарової Т.В., Абрамова Л.К. – Кіровоград: ЦПТІ, 2000.


  * – посібник “Програми підготовки кадрів для системи інформаційно-методичного забезпечення процесу вирішення соціальних проблем на місцевому рівні”, с.13

Немає коментарів

Додати коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

Календар подiй

Липень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Серпень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Вересень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Жовтень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Листопад
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Грудень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Січень
2024
П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Найближчі події

ПІДТРИМАТИ НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Найменування юридичної особи – Громадська організація “Кіровоградське обласне об’єднання громадян «Інститут соціокультурного менеджменту”.

Код ЄДРПОУ – 26114563.

Номер рахунку -UA523052990000026008015106552

Призначення переказу – Безповоротна фінансова допомога